อบรมบริการวิชาการ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

ผู้สนใจสามารแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๙ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: