หลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล

ด้วยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี Columbo Plan ได้จัดการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 15 ก.พ ถึง 1 เม.ย.59 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 26 ม.ค.59 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง