ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร โดยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วย วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ประจำปี ๒๕๕๙ 

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม ๑ สัปดาห์

ไฟล์ประกอบ: