ประชุมวิชาการ ICN Furum ครั้งที่ ๑๐

ด้วย สถาบันนนำราศนราดูร ได้จัดประชุมวิชาการ ICN Furum ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ.2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์่ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ก.พ.๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: