ประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม

ด้วย คณะเภสัชศาาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม การใข้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลในการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ ๑-๓ ก.ค.๒๕๖๒ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยามหิดล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: