โครงการบริการวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ" ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง