โครงการอบรมโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการบริการวิชาการร 2 หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตร การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒

๒. หลักสูตร แนวทางการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ในวันที่ ๑๕-๑๖ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: