สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 12 

ในวันที่ 22 ส.ค.2563

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: