ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสงขลา

ด้วย โรงพยาบาลสงขลา จัดประชุมวิชาการ "ส่งหน้าแลหลัง ๙๐ ปี โรงพยาบาลสงขลา" ระหว่างวันที่ ๘-๙ ก.ย.๕๙ ณ โรงพยาบาลสงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์