โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย บริษัท พีคเทรนนิ่งแอนด์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ วันที่ ๙ พ.ย.๖๒

๒.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร ในวันที่ ๒ พ.ย.๖๒

๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยาการ ในวันที่ ๑-๒ พ.ย.๒๕๖๒

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: