ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตสุขภาพ ที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในประเด็น คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๓ มิ.ย.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: