ฝึกอบรม โดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม ๓ หลักสูตร

๑. หลักสูตร "การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19 รุ่นที่ ๑

๒. หลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๓

๓. หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: