โครงการmeet the expert ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ด้วยทันจแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชถัมภ์ จัดโครงการ meet the expert ในวันพุธที่ 16 มิ.ย. 64 และศุกร์ 18 มิ.ย.64  ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มิ.ย. 64 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

ไฟล์ประกอบ: