โครงการอบรมหลักสูตร มาจรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกในระบบGFMIS

ด้วย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกในระบบ GFMIS

จำนวน ๒ รุ่น คือ

๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิ.ย.๖๐

๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ส.ค.๖๐ 

ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: