ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care  ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 59 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: