โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ด้วย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ค.2561 ณ โรงแรมจอมเทียน การ์เด้นรีสอร์ท จ.ชลบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 พ.ค.ุ61 

ไฟล์ประกอบ: