หลักสูตรฝึกปฏิบัติการOKRs

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐X จำนวน ๒ รุ่น คือ

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๕ ก.พ.๒๕๖๓ 

รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๖๓ 

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: