โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มี.ค.๖๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๐ 

ไฟล์ประกอบ: