อบรมสัมมนา โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดอบรม ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตร ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และพัฒนาระบบงานสารบรรณ กับการบริหารงานธุรการ

๓. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: