ประชุมวิชาการ เรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ด้วย วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย.2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันทีี 10 พ.ย. 2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

 

ไฟล์ประกอบ: