ประชุมวิชาการเภสัช

ด้วย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๓ เรื่อง Now and Future in Respiratory Management วันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: