โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรคณะพยาศาสตร์ให้มีความเชี่่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ จัดปรระชุมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom meeting 

 

ไฟล์ประกอบ: