โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Making Professional Video Lesson for Online Learning

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมแบบออนไลน์เรื่อง Making Professional Video Lesson for Online Learning ในวันอังคารที่ 1 ธ.ค.25ุ63 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: