โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องก้าวทันยุค:พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไตเรื้อรัง

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันยุค : พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไตเรื้อรัง สวันที่ 24-26 ก.ค.2561 ณ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: