ประชุมวิชาการคร้งที่ 104

ด้วย ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 104 (1/2560) ระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย.60 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 14 พ.ค.60  โดยงบพัฒนาตนเอง