ประชุมวิชาการPharmacotherapy of New Drugs

ด้วยภาควิชาเภสัชวิทยา กองศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 ระหว่างวันที่ 22 - 24 เม.ย.2563 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: