โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ด้วย ภาควิชาการบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การประเมินผลเพื่อการพัฒนาทางเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย.60 ณ โรงแรมนารายณ์ กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 22 พ.ค.60 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: