การอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี โดยสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จัดดำเนินการโครงการอบรมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดี แก่ข้าราชบำเหน็จบำนาญสาธารณสุข ปี 2560 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซีตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 22 มี.ค.60 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: