หลักสูตรการอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-Gpตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-Gp ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๓ จำนวน ๓ รุ่น ณ๊ โรงแรมรอยัล ริเวอร์บางพลัด กทม. คือ 

รุ่นที่ ๑ ๒๑-๒๒ เม.ย.๒๕๖๑ 

รุ่นที่ ๒ ๑๖-๑๗ มิ.ย.๒๕๖๑

รุ่นที่ ๓ ๔-๕ ส.ค.๒๕๖๑

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: