อบรมวิชาการ โดย โรงพยาบาลรามาธิบดี

ด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมวิชาการเรื่อง RCCP2017 ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ก.พ.๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: