อบรมเชิงปฏิบัติการ Survival Analysis Course ครั้งที่ ๑

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องSurvival Analysis Course ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ก.ย.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: