กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ในวันที่ ๑๐-๑๑ ก.พ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๑ 

ไฟล์ประกอบ: