ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๒๘

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๒๘ เรื่องสูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม ระหว่างวันทีี่ ๙-๑๑ ม.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๔ ม.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: