หลักสูตรปริญญาโท โดย สบช.ร่วมมือกับ Malardalen U. ประเทศสวีเดน

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท โดย สบช.ร่วมมือกับ Malardalen U. ประเทศสวีเดน ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๖ เม.ย.๕๘