อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั้นสำหรับงานบริการสุขภาพ

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั้นสำหรับงายบริการสุขภาพ ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ ก.ค.๒๕๖๒ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: