ประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่:รากฐานของชีวิต

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : รากฐานของชีิวิต ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ก.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีเคพาเลช จ.นนทบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: