การบริการวิชาการแก่สังคม ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรหรือคำปรึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: