ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๙ เม.ย.๕๘