การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: