โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย วันที่ ๒๒-๒๖ เม.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง