อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลปี๒๕๖๑ เรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลปี ๒๕๖๑ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มี.ค.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันทีี  ๒๖ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: