อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกสมาธิจิตเพื่อชีวิตวิถีใหมม่ในโลกยุคใหม่

ด้วย สถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สมาธิพเื่อชีวิตวิถีใหม่ในโลกยุคใหม่ จำนวน 2 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 ก.ค.63

รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 ส.ค.63 

ณ ศูนย์นวัตกรรมการฝึกอบรมเลิฟเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ไฟล์ประกอบ: