ประชุมวิชาการ ประจำปี2562

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้จัด โครงการประชุมวิชการประจำปี 2562 เรื่อง การดูแลผู้สูงวัย ในยุคไทยแลนด์4.0 วันที่ 7-8 ก.พ.2562 ณ รร.เจริญธานี จ.ขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 31 ม.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: