อบรมสัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จำนวน 7 หลักสูตร ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: