โครงการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน ๒ หลักสูตร

๑. หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ พ.ค. โดยแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๔

๒. หลักสูตรการพัฒนาสมรรรถนะผู้บริหารวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ ก.ค.๖๔ โดยแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๔

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: