โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learning โดยเปิดสมัครในวันที่ 15 ม.ค.63 ทาง http://cse-elearning.odec.go.th 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: