ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยการจัดสรรทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ประชาสัมพันธ์ โครงงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ฯโดยการจัดสรรทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ

ในการนี้ ผู้สนใจกรุณาแจ้ง กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามลำดับต่อไปนี้

หลักสูตรที่ 1.1 - 1.4 แจ้งภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 16.00 น.เพื่อส่งรายชื่อพิจารณาในกรรมการเครือข่ายต่อไป

หลักสูตรอื่นๆ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น.