โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก โดยแก้วกัลยาสิขาลัย กำหนดจัดอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๕-๒๙ พ.ย.๕๙ ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗-๒๐ ม.ค.๖๐ ณ วัดวังหิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๖-๑๐ มี.ค.๖๐ ณ วัดวิปัสสนาติกขวราราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง