ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้ร่วมทำวิจัย

ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากเครือข่าย สวสท.ให้เป้นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "ปัญหาสุขภาพของประชาชนและความต้องการอบรมระยะสั้นด้านสาธารณสุขของเขตบริการสุขภาพ 

โดยผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 

หมวดหมู่ข่าว: