อบรม การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

วพบ.เชียงใหม่ จัดอบรมวิชาการ "การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน" ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: